Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI - Przegląd RODO 2.0 z dnia 15.10.2018 r.

Niniejsza Informacja, podana zgodnie z wymogami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego w dalszej części „RODO”), opisuje cele i sposoby przetwarzania Pańskich danych osobowych. W razie konieczności mogą zostać przekazane dodatkowe szczegółowe informacje dla określonych celów i sposobów przetwarzania. Informacje dotyczące poczty elektronicznej oraz zawartych w nich danych są przechowywane przez okres czasowi trwania wykonywania wymaganej usługi.

ODNIESIENIA DO AKTÓW PRAWNYCH
Dyrektywa 2002/58/WE – dotyczące “przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej”. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r.

ADMINISTRATOR
W ramach korzystania z tej strony internetowej mogą być przetwarzane dane dotyczące osób zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania. Administratorem danych osobowych jest RECO POLSKA PRODUKCJA SP. Z O.O., z siedzibą przy ul. Łódzkiej 145, 62-800 Kalisz, Polska.

CELE PRZETWARZANIA
RECO POLSKA PRODUKCJA SP. Z O.O. przetwarza dane osobowe przekazane przez użytkowników jej strony internetowej w celu udzielania odpowiedzi na składane zapytania oraz dla celów statystycznych, użytkowych i technicznych, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Administrator przechowuje dane przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

DOBROWOLNOŚĆ PRZEKAZYWANIA DANYCH
Z zastrzeżeniem postanowień dotyczących danych nawigacyjnych użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe na zasadzie dobrowolności. Jednak brak ich przekazania może uniemożliwić uzyskanie korzystanie z usług.

SPOSÓB PRZETWARZANIA
Dane osobowe przetwarzane są, również w sposób zautomatyzowany, przez czas bezwzględnie niezbędny do zrealizowania celów, dla których dane te zostały zgromadzone. Zastosowano specjalne środki ostrożności, aby zapobiec utracie danych, ich użyciu w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z prawem oraz nieuprawnionemu dostępowi. Administrator wdrożył wszystkie minimalne środki bezpieczeństwa przewidziane prawem oraz zgodnie z podstawowymi normami międzynarodowymi, ponadto wdrożył również dodatkowe środki bezpieczeństwa w celu ograniczenia do minimum ryzyk dotyczących poufności, dostępności i integralności zebranych i przetwarzanych danych osobowych.

WYMIANA, UJAWNIANIE I ROZPOWSZECHNIANIE DANYCH
Zebrane dane mogą być przekazywane lub ujawniane innym spółkom dla celów wykonywania czynności ściśle związanych lub służących funkcjonowaniu usługi, takich jak zarządzanie systemem informatycznym. Dane osobowe przekazane przez użytkowników, którzy wysyłają zapytania o przesłanie materiałów informacyjnych (folderów, materiałów informacyjnych itp.) wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji usługi lub świadczenia i są ujawniane stronom trzecim tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji tego celu (spółki będące dostawcami usług kopertowania, etykietowania i spedycji). Poza tymi przypadkami dane osobowe nie będą nikomu ujawniane ani przekazywane, za wyjątkiem ustaleń umownych lub upoważnień dla podmiotów. W takiej sytuacji dane osobowe mogłyby być przekazywane stronom trzecim, jednak jedynie i wyłącznie w przypadku gdy: a) została wyrażona wyraźna zgoda na wymianę danych ze stronami trzecimi; b) istnieje konieczność wymiany informacji ze stronami trzecimi w celu dostarczenia zamówionej usługi; c) jest to niezbędne do spełnienia żądań organów sądowych lub bezpieczeństwa publicznego. Nie są rozpowszechniane dane wynikające z serwisu witryny.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych określaną jednoznaczne niektóre prawa przysługujące podmiotom, do których dane te się odnoszą (tzw. podmioty, których dane dotyczą). W szczególności, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia z mocą ustawy nr 196/2003 oraz art. 15 i kolejnymi Rozporządzenia (UE) 2016/679, każda osoba, której dane dotyczą ma prawo uzyskać potwierdzenie istnienia dotyczących ją danych, uzyskać informacje na temat źródła pochodzenia oraz celów i sposobów przetwarzania, żądać aktualizacji, sprostowania i uzupełnienia danych oraz ich usunięcia jeśli są one przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa lub jeśli zachodzi jedna z okoliczności przewidzianych w art. 17 Rozporządzenia (UE) 2016/679. Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do składania reklamacji do Inspektora ochrony danych osobowych, jeśli uzna, że wyżej wymienione przysługujące jej prawa nie zostały uznane.

MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCH
Czynności przetwarzania związane z usługami www niniejszej strony internetowej wykonywane są na serwerach znajdujących się we Włoszech obsługiwanych wyłącznie przez personel techniczny odpowiednio upoważniony do dokonywania przetwarzania, lub też przez ewentualnych dostawców zewnętrznych upoważnionych do dokonywania okazjonalnych czynności konserwacyjnych, wyznaczonych przez Podmiot przetwarzający zgodnie z art. 28 RODO. Zgromadzone dane będą przechowywane – odpowiednio dla każdego rodzaju przetwarzanych danych – wyłączne przez okres niezbędny dla realizacji określonych celów wskazanych w dokładnym wyszczególnieniu uzyskiwanych informacji wyświetlanych na stronach witryny i przygotowanych dla szczególnych usług.

RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH

Dane nawigacyjne

Systemy informatyczne i procedury oprogramowania służące do obsługi tej strony internetowej pozyskują, w trakcie ich normalnego działania, określone dane osobowe, których przekazywanie związane jest nieodłącznie z korzystaniem z protokołów komunikacyjnych w Internecie. Dotyczy to informacji, które nie są gromadzone w powiązaniu z konkretnymi osobami, których dane dotyczą, ale które ze swej natury mogą posłużyć do identyfikacji użytkowników. Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników odwiedzających witrynę, adresy URI (Uniform Resource Identifier) konsultowanych materiałów, godziny żądań dostępu, metody używane przy zgłaszaniu żądania na serwerze, rozmiar pliku wysłanego w odpowiedzi na żądanie, kod liczbowy wskazujący status odpowiedzi z serwera (sukces, błąd itp.) oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkowników. Dane te są używane tylko w celu zebrania anonimowych informacji statystycznych na temat wykorzystywania strony internetowej i weryfikacji poprawności jej działania a bezpośrednio po przetworzeniu zostają usunięte. Dane te mogą zostać także wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku gdyby przy korzystaniu z witryny doszło do ewentualnych naruszeń prawa na jej szkodę: z zastrzeżeniem tej ewentualności, w chwili obecnej dane dotyczące korzystania ze strony internetowej nie są przechowywane przez dłużej niż siedem dni.

Dane udostępniane dobrowolnie przez użytkownika

Dobrowolne, jednoznaczne i świadome wysyłanie danych osobowych przez użytkownika (NAZWISKA, IMIENIA, NAZWY FIRMY, ADRESU E-MAIL) na adresy publikowane na tej stronie powoduje pozyskanie danych przekazanych przez nadawcę, niezbędnych do realizacji zamówionej usługi. Dokładne wyszczególnienie informacji uzyskiwanych w związku z określonymi usługami na żądanie będzie podane lub wyświetlane na stronach witryny. Dane te będą przetwarzane przez Administratora głównie za pomocą systemów informatycznych w celu realizacji żądania klienta.

LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH
Na niniejszej stronie internetowej mogą znajdować się linki lub odniesienia do dostępu do innych stron internetowych, takich jak na przykład media społecznościowe Facebook, Google+, Twitter itp. Spółka nie kontroluje plików cookie / technologii monitoringu innych stron internetowych, do których niniejsza Polityka nie ma zastosowania.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
Administrator weryfikuje okresowo swoją politykę w zakresie prywatności i bezpieczeństwa oraz, w razie potrzeby, dokonuje jej przeglądu pod kątem zmian w przepisach, zmian organizacyjnych i wynikających z rozwoju technologii. W przypadku zmiany polityki jej nowa wersja zostanie opublikowana na niniejszej stronie internetowej.

PYTANIA, REKLAMACJE I SUGESTIE
Ktokolwiek byłby zainteresowany uzyskaniem dodatkowych informacji, przekazaniem swoich sugestii lub chciałby złożyć reklamację lub sprzeciw dotyczący polityki prywatności lub sposobu przetwarzania danych osobowych przez RECO POLSKA PRODUKCJA SP. Z O.O., może to zrobić zwracając się w formie pisemnej do RECO POLSKA PRODUKCJA SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Łódzkiej 145, 62-800 Kalisz, Polska.

Information
This site or the third tools used by it take advantage of cookies necessary to its functioning and useful to the goals indicated in the cookie policy.
If you want to know more, please take a look in the cookie section.